เริ่มแจกวันแรก วิธีตรวจสอบ เงินค่าเกี่ยวข้าว 10000 บาทวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ทีมงานสยามสตรีทรายงานว่า จากกรณีที่มี รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวผ่านโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวข้าว และปรับปรุงคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2562/63 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร โดยการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยวข้าวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ซึ่งจะเริ่มแจกวันที่ 6 ธันวาคม ถึง 30 กันยายน 63 โดยเริ่มวันนี้เป็นวันแรก ทีมงานสยามสตรีทจึงจะขอพาคุณผู้ชมมาดูวิธีการเช็คว่าใครได้รับเงินในส่วนนี้บ้างเงื่อนไขมีอะไรบ้าง

พื้นที่เพาะปลูกที่ได้รับการช่วยเหลือ ต้องไม่ซ้ำซ้อนกับพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ซึ่งได้รับเงินช่วยเหลือโครงการเยียวยาผู้ประสบภัยธรรมชาติจากรัฐบาล เว้นแต่เกษตรกร จะนำพื้นที่ประสบภัยนั้น ไปแจ้งกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อเพาะปลูกข้าวใหม่ ทันในช่วงเวลาเพาะปลูกรอบที่ 1

ได้เท่าไหร่

อัตราไร่ละ 500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 10000 บาท

เริ่มจ่ายเงินเมื่อไหร่

เริ่มจ่ายเงินผ่าน ธกส ถึงมือชาวนาได้ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 62 ถึง 30 กันยายน 63

ขยายระยะเวลาการจ่ายเงินให้เกษตรกรจากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2563

คุณสามารถตรวจสอบการรับสิทธิ์โครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิต โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ ธกสตัวอย่าง