วิธีลงทะเบียน รับสิทธิ เงินอุดหนุนบุตร รับ 1200 ต่อเดือนสำหรับแม่ๆ ต้องอ่านนะครับ เผื่อใครที่กำลังวางแผนจะมีบุตร มีคำถามมากมายเกิดขึ้นว่าเงินช่วยเหลือสำหรับบุตรมีอะไรบ้าง เด็ ก คือ ผู้ที่มีอายุ 0ถึง 6ปี โดยกลุ่มนี้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พม. จัดให้อยู่ในกลุ่มเปราะบาง มีสิทธิขอรับรายได้อยุ่ 2 ช่องทางคือ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ กแรกเกิด พ่อแม่มีฐานะยากจน เงินสงเคราะห์บุตร พ่อแม่มีประกันสังคม โดยทั้งสองโครงการจะได้รับเป็นเงิน 600 บาทต่อเดือน จนกว่าจะมีอายุครบ 6 ปี ไม่เกินคนละ 43200 ตลอดโครงการ หากท่านไหนที่ลงรับทั้ง 2 ช่องทางก็จะได้รับรวมกันแล้ว 1,200 บาทต่อเดือนรับ 2 ทางผิดไหม

ไม่ผิด แต่ต้องเข้าเกณฑ์ที่จะได้รับทั้งสองโครงการ

สถานที่ติดต่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ กแรกเกิด

เทศบาล

เขต

อบต

เงินสงเคราะห์บุตร ฝ่ายบุคคลประจำบริษัท สำนักงานประกันสังคม

เกณฑ์พิจารณาเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ กแรกเกิดเด็ กต้องมีสัญชาติไทย พ่อหรือแม่ ต้องมีสัญชาติไทย

เกิดหลัง 1 ตุลาคม 2558

ครอบครัวมีฐานะย ากจน

ไม่ได้อยู่ในสถานสงเคราะห็ของรัฐ หรือเอกชน

พ่อแม่ต้องมีรายได้ไม่เกิน 100000 บาทต่อคนต่อปี

ขอบคุณ กรมพัฒนาสังคม