เช็กด่วน เงิน 3000 กลุ่มเปราะบางสำหรับกลุ่มเปราะบาง คาดว่าจะได้รับเงินภายในเดือน กันย ายน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เร่งตรวจสอบประชาชนกลุ่มเปราะบาง (เด็ กแรกเกิดถึง 6 ขวบ ในครอบครัวรายได้น้อย ผู้สูงอายุ ผู้พิก าร) ที่ได้รับสิทธิเงินเยียวย าคนละ 3,000 บาท แต่ยังไม่ได้รับเงิน เนื่องจากมีปัญหาเลขบัญชีธนาคารไม่ถูกต้องหรือยังไม่มีเลขบัญชีธนาคารตรวจสอบสิทธิมาตรการเยียวย ากลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม

ตรวจสอบ คลิก

ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทางระบบออนไลน์ที่  เพื่อติดต่อขอรับเงินภายในวันที่ 30 กันย ายน 2563 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ทุกจังหวัดทั่วประเทศ โทรศัพท์ติดต่อส่วนกลาง สิทธิจากเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ กแรกเกิด ติดต่อที่กรมกิจการเด็ กและเย าวชน ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ กแรกเกิด (ศดร.)โทร.0 2651 6534, 0 2651 6902, 0 2651 6920 หรือ 0 2255 5850-7 ต่อ 121 122 123 133 147 152 231

สิทธิจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ติดต่อที่กรมกิจการผู้สูงอายุ โทร. 0 2642 4336-9 สิทธิจากเบี้ยความพิการ ติดต่อที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โทร.1479 หรือ โทร. 0 2354 3388 ต่อ 311 หรือ 313 หรือ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมงขอบคุณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์