เปิดเงื่อนไขสินเชื่อ เงินกู้ 5 หมื่น ผ่านออมสิน ไม่ต้องมีคนค้ำนายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า หลังจากครม.มีมติเห็นชอบปรับปรุงการดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษกิจในปัจจุบัน วงเงิน 20,000 ล้านบาทโดยยังมีวงเงินสินเชื่อคงเหลืออยู่จำนวน 18,988 ล้านบาท จึงให้ปรับปรุงแนวทางช่วยเหลือแก่ประชาชนให้เป็นไปอย่างทั่วถึง และครอบคลุมประชาชนผู้ประกอบการอาชีพทุกกลุ่ม เห็นควรให้ปรับปรุงโครงการด้วยการจัดสรรวงเงิน 10,000 ล้านบาท จากวงเงินที่เหลืออยู่ นำมาปล่อยกู้ผ่าน สินเชื่อเสริมพลังฐานราก โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึง 30 ธ.ค. 63

ใครกู้ได้บ้าง : ผู้มีรายได้ประจำ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และบุคคลในครอบครัว

วัถตุประสงค์ : เพื่อดำรงชีพ เพื่อลงทุน หรือหมุนเวียนในกิจการ

วงเงินกู้ : สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้ : สูงสุดไม่เกิน 3 ปี

อัตราดอกเบี้ย FLAT RATE : 0.35% ต่อเดือน

หลักประกัน : ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน

การชำระหนี้ : ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน

ขอบคุณ ธนาคารออมสิน