ไฟเขียวเพิ่มเงินในบัตรคนจนอีก 500 ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ ได้เห็นชอบมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ และเพิ่มกําลังซื้อให้แก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อย และประชาชนทั่วไป ตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 โครงการ ได้แก่ โครงการเพิ่มกําลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และโครงการคนละครึ่งโดยโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นการเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็น จํานวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 3 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563 มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้มีรายได้น้อยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จํานวน 14 ล้านคน

จากคนเคยได้ 200-300 บาทจะได้เพิ่มเป็น 700-800 บาท ไม่มีการสมทบเงินในเดือนถัดไป หากใช้เงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่หมด และไม่สามารถกดเงินสดออกมาได้ โดยสามารถใช้ได้แค่ร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น