รัฐอนุมัติงบกลาง จ่ายเงินอุดหนุนบุตร 600 ต่อเนื่อง


รัฐอนุมัติงบกลาง จ่ายเงินอุดหนุนบุตร 600 ต่อเนื่องคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในการจ่ายเงินงบอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรแรกเกิด จำนวน 2,899,649,900 บาท ให้กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พม. กรมกิจการเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่จะได้รับเงินต่อเนื่อง 4 เดือน เดือนมิถุนายน ถึง กันยายน 2563 จำนวน 1,745,207 คน ตามที่ พม. เสนอ เรื่องเดิมและสาระสำคัญ พม. โดยกรมกิจการเด็ กและเย าวชน ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตเพื่อดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรแรกเกิด ซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลโดยอุดหนุนให้กับบุตรแรกเกิดถึง 1 ปี ที่อยู่ในครัวเรือนยากจนหรือเสี่ยงต่อความย ากจน เดือนละ 400 บาท ต่อคน ในปีงบประมาณ 2559 และขยายอายุเป็น 0 ถึง 3 ปี เดือนละ 600 บาท ต่อคน ในปีงบประมาณ 2560 ถึงปีงบประมาณ 2562 ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 เห็นชอบขยายระยะเวลาให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ กแรกเกิดอายุ 0 ถึง 6 ปี และขยายฐานรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยของกลุ่มเป้าหมายไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 ให้กลุ่มเป้าหมายเด็ กที่เกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558

กรมกิจการเด็ กและเย าวชน ได้รับงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรแรกเกิด เพื่อเบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิฯ จำนวน 1,745,207 ราย จำนวนเงิน 10,875,914,400 บาท เงินกันเหลื่อมปี งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 ของโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรแรกเกิด จำนวนเงิน 973,258,500 บาทและเงินเหลือจ่ายที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนำส่งคืน จำนวน 215,400 บาท รวมเป็นเงิน 11,849,388,300 บาท กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กับผู้มีสิทธิฯ ตามที่ได้รับงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 10,095,615,800 บาท คงเหลือเงินจำนวน 1,753,772,500 บาท

และกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้ประมาณการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กับผู้มีสิทธิตามโครงการฯ ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง กันย ายน 2563 จำนวน 1,745,207 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,653,422,400 บาท ดังนั้น เพื่อให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนอย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็กแรกเกิดในโครงการฯ จึงจำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในการจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม เป็นเงิน 2,899,649,900 บาท เพื่อให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนฯ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง กันยายน 2563 อย่างต่อเนื่อง

ขอบคุณ กระทรวงพัฒนาสังคม