บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือน ตค 63 ได้เงินเพิ่มพิเศษ


บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือน ตค 63 ได้เงินเพิ่มพิเศษเตรียมตัวใช้เงินรูดสินค้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนตุลาคม 2563 ใช้ได้จำนวน 5 สิทธิ ประกอบด้วยภาพจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 71.วงเงินซื้อสินค้ากับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งรัฐบาลเพิ่มให้พิเศษจากเดิมคนละ 200ถึง300 บาท เป็นคนละ 700ถึง800 บาท ตามเกณฑ์รายได้

2.วงเงินค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ คนละ 500 บาท

3.วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม คนละ 45 บาท (3 เดือนใช้ได้ 1 ครั้ง)

4.เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ครัวเรือนละ 230 บาท กรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการปัจจุบัน แต่กรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน ให้ใช้สิทธิได้ในวงเงิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน หากใช้เกินวงเงินที่กำหนด จะต้องเป็นผู้จ่ายค่าไฟฟ้าเองทั้งหมด5.เงินช่วยเหลือค่าน้ำประปา ครัวเรือนละ 100 บาท (ต้องใช้ไม่เกณฑ์ที่กำหนด) หากใช้เกินเกณฑ์ จะต้องจ่ายค่าน้ำประปาเองทั้งหมด

ขอบคุณ  สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 7