สรุปแล้ว กรมที่ดิน ป่าไม้ ยัน ศรีพันวา ไม่รุกล้ำที่ป่า ไม่เอี่ยวคดีปลอมแปลงเอกสาร


สรุปแล้ว กรมที่ดิน ป่าไม้ ยัน ศรีพันวา ไม่รุกล้ำที่ป่า ไม่เอี่ยวคดีปลอมแปลงเอกสารเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 63 ในการประชุมของคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎร ที่มี นายอภิชาติ ศิริสุนทร เป็นประธาน ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้ข้อมูลกรณีที่ดิน รีสอร์ต ศรีพันวา จังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ปลัดจังหวัดภูเก็ต ที่ดินภูเก็ตโดยประเด็นสำคัญกรรมาธิการหยิบยกขึ้นมาพิจารณา คือ ที่ดินดังกล่าวเป็นของรัฐหรือไม่ เป็นป่าหรือไม่ และหากมีสิทธิครอบครอง กรรมสิทธิ์ในการครอบครองเป็นประเภทใด รวมถึงการออกเอกสารสิทธิเป็นไปโดยชอบหรือไม่

ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ชี้แจงเป็นคนแรก โดยนำแผนที่การดำเนินการของโรงแรมตั้งแต่ ปี 2546 มาแสดง พร้อมกล่าวว่า ศรีพันวาขออนุญาตก่อสร้างถูกต้อง และทุกครั้งที่จะมีการขยายแปลง จะมีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ทุกครั้ง ซึ่งก็ไม่พบความผิดปกติอธิบดีกรมที่ดิน กล่าวว่า ได้ตรวจสอบแปลงที่ดินดังกล่าวแล้ว ตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งให้ดำเนินการ พบว่า ที่ดินของศรีพันวาภูเก็ต มี โฉนด 2 แปลง ที่เหลือเป็น น.ส.3 ก. กว่า 50 แปลง รวมเนื้อที่กว่า 63 ไร่ 2 งาน ส่วนการได้มาของที่ดิน

จุดเริ่มต้นทั้งหมดมาจาก ส.ค.1 ของประชาชนในพื้นที่ ก่อนออกเป็น น.ส.3 ก. ยืนยัน การซื้อขายเป็นไปอย่างถูกต้อง ไม่ได้อยู่ในเขตป่าไม้ เขตป่าสงวน หรือที่ราชพัสดุ แต่ยอมรับว่า พื้นดังกล่าวเป็นพื้นที่เขาและมีความลาดชัน แต่เมื่อตรวจสอบแล้วก็พบว่า ได้ครอบครองมาก่อนประกาศพื้นที่ควบคุมเขตเขาและเขตลาดชัน

ส่วนประเด็นที่กรรมาธิการตั้งคำถามถึง นายธวัชชัย อนุกูล ผู้ต้องหาในคดีปลอมแปลงเอกสารและออกเอกสารสิทธิในที่ดินจังหวัดพังงา และ ภูเก็ต โดยมิชอบ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อขายที่ดินศรีพันวาหรือไม่ อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวว่า ไม่มีชื่อบุคคลดังกล่าวอยู่คนละช่วงเวลากับการออกเอกสารสิทธิที่ดินของศรีพันวา พร้อมย้ำอีกครั้งว่า เป็นการซื้อขายที่ดินดังกล่าวมาจากชาวบ้านในพื้นที่ทั้งหมดและไม่ใช่ที่ของรัฐด้าน นายชีวะภาพ ชี้แจงในฐานะตัวแทนกรมป่าไม้ ยืนยันว่า โครงการศรีพันวา ตั้งอยู่นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าไม้ถาวร ป่าชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรีอยู่นอกเขตอุทยานด้วย และพื้นที่ดังกล่าวอยู่ห่างจากป่าสงวน 3 กิโลเมตร โอกาสที่จะคาบเกี่ยวกันจึงไม่มี แต่ยอมรับว่า

พื้นที่ดังกล่าวมีสภาพพื้นที่เป็นป่าตามมาตรา 4 ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ 2484 แต่เมื่อมีเอกสารสิทธิแล้ว ก็ถือว่าไม่ได้มีสภาพเป็นป่า อย่างไรก็ตาม กรมป่าไม้ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการออกเอกสารสิทธิ ของ รีสอร์ท ศรีพันวา ขณะที่ความลาดชัน ก็เป็นเรื่องที่กรมพัฒนาที่ดิน เป็นผู้ดูแล

ขอบคุณ brighttv