อนุมัติแล้ว ลดหย่อนการออกเงินประกันสังคม ทั้งนายจ้างและลูกจ้าง


อนุมัติแล้ว ลดหย่อนการออกเงินประกันสังคม ทั้งนายจ้างและลูกจ้างนับว่าเป็นข่าวดีสำหรับผู้ประกันตน ครม.เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ลดหย่อนการออกเงินสนทบของนายจ้าง และผู้ประกันตน โดยลดหย่อนการออกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนตามมาตรา 33 เหลือฝ่ายละ ร้อยละ 2 ของค่าจ้างผู้ประกันตน

และผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ส่งเงินสมทบในอัตราเดือนละ 96 บาท (จากเดือนละ 432 บาท) เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่งวดค่าจ้างเดือนกันย ายน ถึง พฤศจิกายน 2563ลดหย่อยเงินประกันสังคม 3 เดือน

การลดหย่อนการจ่ายเงินสมทบครั้งนี้ จะเป็นการลดภาระให้แก่ผู้ประกันตน จำนวน 12.79 ล้านคน คิดเป็นเงิน 1.3 หมื่นล้านบาท และนายจ้าง 4.87 แสนราย คิดเป็นเงิน 1.1หมื่นล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะเป็นเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจรวม 2.4 หมื่นล้านบาท และหากคิดเป็นจำนวนเงินที่จะประหยัดได้ของผู้ประกันตน มาตรา 33 เฉลี่ย 1,022 บาท และผู้ประกันตนมาตรา 39 เฉลี่ย 1,008 บาทอย่างไรก็ตามอย่าลืมเช็กกันนะครับว่าเราต้องจ่ายกันคนละเท่าไหร่

ขอบคุณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์