ปฏิทิน จ่ายเงินอุดหนุนบุตร


ปฏิทิน จ่ายเงินอุดหนุนบุตรเมื่อวันที่ 4 ตค 63 เพจ เงินอุดหนุนเด็ กแรกเกิด และ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า การจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด จ่ายเข้าบัญชีผู้มีสิทธิเดือนละ 600 บาท เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จ่ายตามขั้นบันไดอายุ 60 ถึง 69 ปี รับ 600 บาท

อายุ 70 ถึง 79 ปี รับ 700 บาท

อายุ 80 ถึง 89 ปี รับ 800 บาท

อายุ 90 ปีขึ้นไป รับ 1,000 บาท

เบี้ยความพิก าร 800 บาทต่อเดือน

เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป จ่าย 1,000 บาท สำหรับผู้พิก ารที่มีบัตรประจำตัวคนพิก าร และมีบัตรสวัสดิการฯ เงินจะโอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ 800 บาท และโอนเข้าบัตรสวัสดิการฯ 200 บาท

ผู้พิก ารที่ไม่มีบัตรสวัสดิการฯจะได้รับ 800 บาทต่อเดือน

เด็กพิก ารอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ จะได้รับ 1,000 บาทต่อเดือน หากผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณที่นี้โพสต์ดังกล่าว

โพสต์ดังกล่าว

(ชมคลิป)อย่างไรก็ตามหากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรทีมงานจะรีบนำมาอัพเดททันที

ขอบคุณ เงินอุดหนุนเด็ กแรกเกิด และ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ